Logo Notaris Gombert
  topleft   topright
 

Algemene voorwaarden mr Liesbeth A.E. Gombert

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die derden als opdrachtgever (hierna te noemen: "de cliënt") verstrekken aan mr Liesbeth A.E. Gombert of aan de werknemers van mr Liesbeth A.E. Gombert en die door hen zijn aanvaard.
Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de cliënt wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Opdracht
De rechtsverhouding tussen de cliënt en mr Liesbeth A.E. Gombert (of één van) haar werknemers, is een overeenkomst van opdracht.
Alle opdrachten worden, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door mr Liesbeth A.E. Gombert . mr Liesbeth A.E. Gombert alsmede degenen die voor mr Liesbeth A.E. Gombert werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.

3. Beroepsaansprakelijkheid
a. mr Liesbeth A.E. Gombert heeft haar beroepsaansprakelijkheid verzekerd in overeenstemming met hetgeen voor een scheidingsjurist/mediator redelijkerwijs door verzekering valt te dekken.
b. Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan mr Liesbeth A.E. Gombert  gegeven opdracht, één of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voor scheidingjurist/mediator komend geval de  aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.
c. De in lid b. omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval mr Liesbeth A.E. Gombert  aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
d. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid b. geldt ook indien mr Liesbeth A.E. Gombert  ten onrechte haar dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
e. De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de leden b., c. en d. is mede gemaakt ten behoeve van allen die op haar kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

4. Inschakeling derden
Bij inschakeling van derden zal door mr Liesbeth A.E. Gombert zoveel als mogelijk in overleg worden gevoerd met de opdrachtgever. mr Liesbeth A.E. Gombert is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden. mr Liesbeth A.E. Gombert is gerechtigd eventuele aansprakelijkheidbeperkingen van door haar ingeschakelde derden mede namens haar opdrachtgevers te aanvaarden.

5. Verval aanspraken
Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij mr Liesbeth A.E. Gombert binnen drie maanden nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was, of redelijkerwijs bekend kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

6. Aansprakelijkheid opdrachtgever; betaling declaraties
Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of anders is vermeld. Ingeval een opdracht is verstrekt door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten (honorarium en eventuele verschotten) die uit hoofde van die opdracht aan mr Liesbeth A.E. Gombert verschuldigd zijn. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon (al dan niet in oprichting), is deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van de rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
mr Liesbeth A.E. Gombert is bevoegd bij wijze van voorschot en/of tussentijds te declareren. Tevens is mr Liesbeth A.E. Gombert bevoegd, indien een opdrachtgever zijn opdracht tussentijds intrekt, een honorarium in rekening te brengen, gebaseerd op de door mr Liesbeth A.E. Gombert inmiddels bestede tijd alsmede de door mr Liesbeth A.E. Gombert gemaakte kosten zoals verschotten of anderszins.
De opdrachtgever aan wie door middel van een factuur of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium en/of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die mr Liesbeth A.E. Gombert vanaf het moment van het verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van de vordering maakt.
Tevens is hij vanaf dat moment rente over de vordering verschuldigd, ten bedrage van één procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

7. Rechtskeuze
Op de rechtsverhouding tussen mr Liesbeth A.E. Gombert en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

.

 
  botleft   botright
     
   

Scheidingsjurist/mediator echtscheiding
Notarieel jurist Gombert
ouderschapsplan
beeindiging samenlevingscontract.html

alimentatie en echtscheiding
verdeling woning
mr Gombert en mediation
Scheidingsjurist Gombert Haarlem
scheidingsbemiddeling
echtscheiding en kinderen
echtscheiding en huis
conflictbemiddeling