Logo Notaris Gombert
  topleft   topright
 

NIEUWS

Op 1 januari 2012 treedt de nieuwe Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen in werking. De wet brengt een aantal voor de praktijk belangrijke wijzigingen mee.
D
e belangrijkste wijzigingen zijn:

Inlichtingenplicht
In het nieuwe BW is een algemene inlichtingenplicht neergelegd: Echtgenoten verschaffen elkaar desgevraagd inlichtingen over het door hen gevoerde bestuur alsmede over de stand van hun goederen en schulden.

De vergoedingsvorderingen
Het nieuwe BW gaat uit van de beleggingsleer. Een echtgenoot die geld investeert in het bedrijf van de partner, deelt mee in een waardestijging. Bij een verdubbeling van de waarde van het bedrijf ontvangt een echtgenoot die € 100.000 investeert, dus € 200 000 terug.

Daalt het bedrijf echter in waarde, bijvoorbeeld met de helft, dan krijgt de investerende echtgenoot ook slechts de helft van het geïnvesteerde bedrag, dus € 50 000 terug, mits het vermogen is aangewend met haar of zijn toestemming.

De regeling van de vergoedingsrechten is van regelend recht, echtgenoten kunnen er bij overeenkomst van afwijken (art. 1:87 lid 4 nieuw).

De regeling van de vergoedingsvorderingen van art. 1:87 geldt niet alleen voor partners die in gemeenschap van goederen zijn gehuwd, maar ook voor degenen die huwelijksvoorwaarden hebben gemaakt, zelfs bij een koude uitsluiting, waarbij de vermogens van echtgenoten strikt gescheiden blijven.

Omvang gemeenschap
De wet spreekt in het nieuwe BW over een ‘gemeenschap van goederen’. In beginsel omvat deze gemeenschap, wat haar baten betreft, alle goederen van de echtgenoten, die bij aanvang van de gemeenschap aanwezig zijn of nadien, zolang de gemeenschap niet is ontbonden, verkregen. Een uitzondering wordt gemaakt voor:

 • goederen waarvan door de erflater of de schenker is bepaald dat zij buiten de gemeenschap vallen; dit zijn goederen verkregen onder de zogenaamde uitsluitingsclausule;
 • pensioenrechten waarop de van toepassing is en met die pensioenrechten verband houdende rechten op nabestaandenpensioen en
 • rechten op het vestigen van vruchtgebruik.

Aan de discussie over de vraag of vruchten van goederen, die buiten de gemeenschap vallen, al dan niet in de gemeenschap vallen is met de nieuwe wet een einde gekomen: deze vruchten zijn privé. Voor de lasten bepaalt de nieuwe wet dat de gemeenschap alle schulden van ieder der echtgenoten omvat met uitzondering van schulden betreffende van de gemeenschap uitgezonderde goederen en uit door een der echtgenoten gedane giften, gemaakte bedingen en aangegane omzetting.

Tijdstip van ontbinden van de gemeenschap
Onder de nieuwe wet wordt het tijdstip van ontbinding van de huwelijksgemeenschap vervroegd naar het tijdstip van indienen van het echtscheidingsverzoek c.q. verzoek tot scheiding van tafel en bed bij de rechtbank (en het verzoek tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap). Op deze manier kan de huwelijksgemeenschap niet meer gedurende de echtscheidingsprocedure met schulden worden bezwaard. Ook erfrechtelijke verkrijgingen of schenkingen, verkregen tijdens de echtscheidingsprocedure, zullen niet meer in de huwelijksgemeenschap vallen.

Aansprakelijkheid voor gemeenschapsschulden na scheiding
Onder het nieuwe recht kan het privévermogen van een echtgenoot, dat tijdens het huwelijk niet blootstaat aan verhaal voor door de andere echtgenoot aangegane schulden, ook na de echtscheiding niet voor die schulden worden uitgewonnen.

Wijzigen of maken van huwelijkse voorwaarden tijdens huwelijk
Voor een wijziging van het huwelijksgoederenregime tijdens het huwelijk is rechterlijke goedkeuring niet langer vereist.

< Ga terug Terug naar Nieuwsoverzicht
Contact opnemen lees meer
             >

 

NMI

 
  botleft   botright
     
   

Scheidingsjurist/mediator echtscheiding
Notarieel jurist Gombert
ouderschapsplan
beeindiging samenlevingscontract.html

alimentatie en echtscheiding
verdeling woning
mr Gombert en mediation
Scheidingsjurist Gombert Haarlem
scheidingsbemiddeling
echtscheiding en kinderen
echtscheiding en huis
conflictbemiddeling